Inleiding

Bronckhorst Badmintont Samen (BBS) heeft privacy hoog in het vaandel
staan. We besteden alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en
gebruiken van persoonsgegevens. BBS is een vereniging die wordt bestuurd
door vrijwilligers. De missie van BBS is het aanbieden van de mogelijkheid
tot het beoefenen van de badmintonsport in competitieverband.

Voor het kunnen uitvoeren van het lidmaatschap en de aanmelding bij
onze sportbond Badminton Nederland, leggen wij een beperkt aantal persoonsgegevens vast van onze leden en aspirant leden.

Badminton Nederland organiseert landelijk en regionaal de
badmintoncompetitie. Daarnaast behartigt zij in het algemeen de
belangen van badminton in Nederland.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BBS verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens om
het lidmaatschap te kunnen uitvoeren en om persoonlijk met leden te communiceren. Wij willen hierover duidelijk en transparant zijn. In dit privacy statement geven wij antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BBS.
Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties
dan Badminton Nederland. Gegevens die BBS nodig kan hebben of
die noodzakelijk zijn in het kader van de omschreven doeleinden,
zijn:

 • voorletters, voornaam en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • telefoonnummer (mobiel of vast)
 • e-mailadres

Verwerkt BBS ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over
gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens
betreffende ras. BBS verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden

BBS verwerkt persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering
van het lidmaatschap. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en
werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • leden te kunnen bellen of mailen over competitie- of clubzaken
 • om leden te informeren over de algemene ledenvergadering (ALV)
 • het afhandelen van betalingen
 • de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving

Wij kunnen persoonsgegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan
waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt werden, als er tussen beide doelen
een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als een lid zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de
ledenadministratie worden opgehaald.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is BBS gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houdt de ontwikkelingen
daarin bij. In dat kader behoudt BBS zich het recht voor wijzigingen door
te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de
laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

BBS wil persoonsgegevens van leden langer bewaren dan dat het lidmaatschap loopt. Dit omdat we bij een jubileum mogelijk een reünie willen organiseren. Na beëindiging van het lidmaatschap vragen we het lid of we de persoonsgegevens mogen bewaren. Wil een lid dit niet, dan worden de persoonsgegevens binnen een jaar na de beëindiging van het lidmaatschap verwijderd.
We zijn gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor
de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, worden de gegevens verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. Verstrekking aan derden doen we alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
doeleinden, omdat een lid bijvoorbeeld via ons iets wenst aan te schaffen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Website en sociale media

Op onze website gebruiken we cookies uitsluitend voor website statistieken. Wat mensen op de facebookpagina @BBsamen plaatsen, is via een Facebook feed zichtbaar op onze website www.BBsamen.nl. Leden geven bij het aangaan van het lidmaatschap aan BBS toestemming om foto’s, filmpjes of ander beeldmateriaal waarop zij duidelijk herkenbaar in beeld zijn, te gebruiken voor de website en sociale media van BBS. Foto’s, filmpjes of ander beeldmateriaal waarop leden niet duidelijk herkenbaar in beeld zijn, mogen ook zonder toestemming geplaatst worden. Leden hebben altijd het recht te vragen een foto te verwijderen waarop zij duidelijk herkenbaar in beeld staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden hebben altijd de mogelijkheid om de bij ons bekende
persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan aangevraagd worden via een gespecificeerd verzoek naar info@BBsamen.nl.
Wanneer leden een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van
persoonsgegevens doet, zal BBS dat verzoek in behandeling nemen. Leden ontvangen binnen twee weken na ontvangst van het verzoek een
schriftelijke reactie.

Wie kunnen persoonsgegevens raadplegen

Alle persoonsgegevens van leden kunnen alleen worden geraadpleegd door
bestuursleden die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Werkgroepleden die een activiteit organiseren kunnen e-mailadressen raadplegen voor uitnodigingen tot deelname of informatie te verstrekken aan deelnemers aan activiteiten.
Teamleden van een competitieteam krijgen aan het begin van een competitieseizoen de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de mede teamleden én invallers. Dit om met elkaar afspraken te kunnen maken en vervoer en vervanging te regelen.

Beveiliging

BBS hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van de
persoonsgegevens. BBS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen en te
beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere)
vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij BBS toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval BBS gebruik maakt van de diensten van derden, zal BBS in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als een lid de indruk heeft dat zijn persoons-gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons clubsecretariaat via info@BBsamen.nl.

Wijzigingen privacy beleid

BBS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe
noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden
gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze
website.

Vragen

Vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens
en ons privacybeleid kunnen via het e-mailadres info@BBsamen.nl gestuurd worden aan het secretariaat van de club.

Responsible Disclosure

Bij BBS vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze registratie kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Een zwakke plek in onze registratie gevonden? Wij horen dat dan graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij vragen u:

 • uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
 • uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar info@BBsamen.nl.
 • het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Dit privacy statement is vastgesteld op 25 maart 2020.